Všeobecné obchodní podmínky (VOP):

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a jsou závazné pro obě smluvní strany. Vztahy výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník"), a souvisejícími předpisy.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v našem obchodě jsou včetně DPH. Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou.

Kupující má však právo na odstoupení od kupní smlouvy den před expedicí. Reklamace na palivo jsou, dle platných pedpisů.

3. Termín a dodání zboží

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky, většinou do dvou pracovních dní. V případě nedostatku zboží, dodací lhuty možné prodloužit.

4. Způsob a doručení zboží

Zboží je možné si vyzvednout osobně, nebo ho dopravujeme našimi auty.

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce.

Na viditelné vady paliva je 14 dní na nahlášení reklamace.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefon.

Ceny u zboží na webových stránkách palivapano jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Vyhrazujeme si právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení.

Konečná cena se muže lišit, dle přesné váhy. Nesmí být rozdíl od objednávky a dodávky +- 0,15t.

6. Reklamační řád

Poskytujeme záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:
a) zasláním e-mailu na adresu,
b) telefonicky na telefonní číslo,
c) prostřednictvím pošty na adresu.

Při podání reklamace je nutno předložit: doklad o vlastnictví zboží, kopii prodejního dokladu (faktury) a stručný popis závady zboží (pokud máte možnost přiložte fotografii). Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu (telefonicky), pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu náhradu, slevu. Nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době,
- palivo je používáno jinde, než je předepsáno,
- špatným uskladněním,
- živelnými pohromami,
- jinými vnějšími vlivy.

7. Ochrana osobních údajů

Respektuje Vaše soukromí a prohlašujeme, že neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám, a že se řídíme zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje, které vyplňujete v objednávce, slouží výhradně pro naši interní potřebu k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku.

Registrací v našem internetovém obchodě zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání svých osobních údajů z naší databáze.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.